/  

Nov. 17, 2015

111715 SPORTS Women's Soccer (Courtesy of University of Chicago Athletics)

Wisconsin Stevens Points vs University of Chicago Women's Soccer on September 9, 2015