SPORTS  

  /  

July 6, 2020

stagg

Courtesy of UChicago Athletics.