NEWS

  /  

June 28, 2006

To Piotr Korzynski and Jason W. Shapiro:

Podsednik definitely gave 110% on that dive Sunday night.