To Piotr Korzynski and Jason W. Shapiro:

Podsednik definitely gave 110% on that

By Andrew Hammond

Podsednik definitely gave 110% on that dive Sunday night.